Logo text

Whistleblowing

Image
Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů

GEOSTAV spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích, Objízdná 1897, 765 02 Otrokovice, IČO 00210145, jako povinný subjekt (zaměstnavatel) podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zavedl vnitřní oznamovací systém (VOS) k ochraně oznamovatelů protiprávního jednání podle tohoto zákona.

 

Kdo může oznamovat?

  • Zaměstnanec (i bývalý) společnosti
  • Osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž
  • Uchazeč o zaměstnání
  • Osoba, která pro povinný subjekt, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost

(dále jen „oznamovatel“) 

Ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona se vylučuje přijímání oznámení od externí osoby, tzn. osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů. 

 

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká (odkaz oblasti protiprávních jednání a výjimky) a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Údaje o oznamovateli

V souladu s § 2 odst. 2 zákona o ochraně oznamovatelů oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. V případě, že údaje nebudou vyplněny, budou vyplněny chybně nebo budou smyšlené, bude oznamovatel vyzván k jejich doplnění. Pokud ani na vyzvání údaje nedoplní, bude oznámení považováno za úkon v rozporu se zákonem 171/2023 Sb.

Oznámení podaná anonymním oznamovatelem nebo oznámení podaná se smyšlenými údaji o oznamovateli nebo oznámení podaná externí osobou, budou posuzována jako běžná stížnost.

Na anonymně podaná oznámení nebo na podaná oznámení se smyšlenými údaji o oznamovateli, se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

 

Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?

Oznámení lze podat jedním z níže uvedených způsobů „Příslušné osobě“.

Příslušná osoba:

Mgr. Andrea Vykoukalová, LL.M., advokát, tel.: +420 606 031 330

Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?

Elektronicky
Telefonicky
Osobně
Image
Externě

Elektronicky:

  • E-mailem na adresu elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Telefonicky:

Příslušná osoba přijímá oznámení telefonicky na telefonním čísle +420 606 031 330.

 

Osobně:

Příslušná osoba přijímá oznámení na osobní schůzce, kterou si oznamovatel domluví předem telefonicky na telefonním čísle +420 606 031 330.

 

Externě:

Oznamovatel může, kromě výše popsaných způsobů podání oznámení v rámci VOS, podat oznámení externě, tedy použít externí oznamovací systém (EOS) zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. Volba mezi VOS a EOS pro prvotní podání oznámení je na úvaze oznamovatele.

Oznámení v rámci EOS lze podat zde  https://oznamovatel.justice.cz.

Ochrana oznamovatele

Zákon zakazuje uplatnit vůči oznamovateli či jiné chráněné osobě jakékoliv odvetné opatření. Tedy takové jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo jiné chráněné osobě může způsobit újmu (§ 4 zákona o ochraně oznamovatelů). Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo jiná chráněná osoba byli vystaveni odvetnému opatření.

Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

Lhůty pro vyřizování oznámení

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznámení podat ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba bezodkladně písemně vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení, nejdéle však do 7 dnů ode dne přijetí oznámení. Věta první se nepoužije, jestliže příslušné osobě není oznamovatel znám, jestliže je zřejmé, že by takovým postupem byla prozrazena totožnost oznamovatele anebo jestliže o to oznamovatel požádal.

Příslušná osoba posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.  O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím.

Úplné znění zákona

Úplné znění zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů naleznete ZDE.

33

let

na trhu
4 707
bezvadně
zrealizovaných
projektů
6323 145
odvrtaných
běžných
metrů
2 327 212

m2

zrealizovaných
štětovnic
Image
Image
GEOSTAV spol. s r.o.
Speciální zakládání staveb
Objízdná 1897
765 02 Otrokovice
IČO 00210145
DIČ CZ00210145
Image
GEOSTAV Slovakia s.r.o.
 
Továrenská 4069/44
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO 36403202
DIČ SK2020099719
Image
GEOSTAV INVEST a.s.
 
Objízdná 1897
765 02 Otrokovice
IČO 63468417
DIČ CZ63468417
© 2023 GEOSTAV spol. s r.o.