TENKOSTĚNNÉ PODZEMNÍ TĚSNÍCÍ STĚNY

Použití:

  • těsnění hrází vodních nádrží, říčních břehů
  • zamezení průsaků z kontaminovaných prostor
  • zamezení průsaků podzemních vod do stavebních jam, apod.

Způsob realizace:

Pomocí vibračního beranidla jsou do zeminy vháněny ocelové prvky (lamely) zpravidla tloušťky 120- 150 mm.

Při vytahování lamel je vzniklý prostor pod tlakem vyplňován samotuhnoucí jílocementovou suspenzí požadované kvality, která současně plní i funkci pažení. Vytažená lamela se napojuje do zámku před zaberaněnou lamelu, čímž vzniká zaručeně kontinuální stěna (viz schéma provádění).

Vibrační beranidlo požadované účinnosti může být vedeno lafetou, nebo v případě stísněných poměrů na stavbě, výskytu vzrostlé zeleně v blízkosti navržené osy těsnící stěny, nebo jejího umístění ve svahu zavěšeno na jeřábu. V takovém případě je možné provádět těsnící stěnu i z bermy koryta řeky, nebo v místě jednostranně přístupném bez velkých nároků na přípravu, zemní práce a kácení dřevin.

Běžně navrhovaná směs má pevnost v tlaku 0,5 – 2 Mpa, koeficient nepropustnosti kT = 1 x 10-8 ms-1. Laboratorní zkouška směsi – jedna zkouška na 800 – 1 200 m2 stěny (provádí autoriz. zkušebna ze vzorků odebraných na stavbě).

Polní kontrola jakosti se provádí průběžně při výrobě směsi v míchacím centru, zajišťuje ji stavbyvedoucí, nebo pověřený pracovník. Dále je možno použít monitorovací zařízení „PILOT“ k vyhodnocení spotřeby směsi, monitorování hloubky stěny, injektážního tlaku, rychlosti vniku atd. – viz příloha

Přednosti:

  • technologie minimálně zasahuje do prostředí při realizaci
  • zemina se netěží, je roztlačena do stran a zkvalitní nejbližší okolí těsnící stěny
  • šířka i hloubka stěny je prokazatelná – je určena šířkou beraněného prvku a hloubkou jeho vniknutí
  • příčiny průsaků, ať už se jedná o nehomogenní násyp, propustný materiál násypu, defekty vzniklé vyhníváním kořenů, nebo působením hlodavců jsou vyplněny minimálně v blízkém okolí těsnící stěny a její pevnost zamezuje dalšímu porušení hrází
  • možnost využití v agresivním prostředí při zvolení vhodné receptury výplně
  • kontrola kvality průkazná laboratorními zkouškami
  • provádění nevyžaduje přístup široké pásové mechanizace bezprostředně nad jílocementovou stěnu, nároky na úpravu koruny břehů a odstraňování vzrostlé zeleně tedy nejsou nikterak dramatické. Provádění nezasahuje do rázu krajiny – obvykle postačí úprava polní cesty v patě břežního tělesa, či přístup na bermu.